Terms & Conditions

By acquaintance or making and paying for a reservation, the client accepts these general terms and conditions. A copy of these terms and conditions will be delivered to the client by e-mail.

Artikel 1: definities

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke reservatie door de Klant, elk Aanbod door Mohícan en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mohícan en Klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden en alle noodzakelijke en nuttige informatie aan de Klant beschikbaar gesteld. Mohícan wordt slechts beschouwd als verbonden voor zover dat zij schriftelijk de reservatie/bestelling heeft aanvaard en dat het gevraagde bedrag werd betaald.
 3. Het niet toepassen van een clausule, die in onderhavige algemene voorwaarden werd opgesteld, mag niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van Dinner On The Lake BV om deze te doen gelden.

Artikel 3: aanbod

 1. Het Aanbod is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgisch grondgebied of Nederlands grondgebied, tenzij dit uitdrukkelijk anders zou zijn vermeld op de website van Mohícan of anderszins.
 2. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 3. Het Aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten en producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken.
 4. Afbeeldingen van het Aanbod zijn louter illustratief bedoeld. Locatie afbeeldingen, menu’s, partners voor diensten en producten, afmetingen van houten constructies, vormen, kleuren, kwaliteit en andere gegevens opgenomen op de Website, in catalogi of in advertenties hebben het karakter van een benaderende aanduiding.
 5. Het kan zijn dat meerdere shifts op eenzelfde avond plaatshebben op de Locatie. De Klant verbindt zich ertoe tijdig en conform zijn reservatie aanwezig te zijn op de Locatie.
 6. De locatie zoals aangegeven op de Website kan wijzigen indien Mohícan daartoe genoodzaakt zou worden. Mohícan houdt zich het recht voor alternatieve gelijkaardige locaties te gebruiken in een straal van honderd (100) kilometer rondom de op de Website aangegeven Locaties.
 7. Het menu zoals weergegeven op de website van Mohícan is indicatief. Mohícan houdt zich het recht voor een gelijkaardig menu te serveren.
 8. De naam van de kok/chef voor een bepaald tijdstip is indicatief. Mohícan heeft het recht om de kok/chef te vervangen door een kok/chef van een gelijkaardig niveau.
 9. Elke gevraagde wijziging van het menu omwille van gezondheidsredenen (zoals zwangerschap en allergieën) die plaatsvindt na de aanvaarding van de reservatie moet schriftelijk overgemaakt worden aan Mohícan bv ten laatste 48 uur voor het begin van de gemaakte reservatie, waarbij Mohícan bv zich het recht voorbehoudt om haar offerte dientengevolge aan te passen indien nodig.
 10. Elk Aanbod bevat zodanig duidelijk informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
  11. Het Aanbod geldt uitsluitend zolang de dienst niet eerder gereserveerd werd door een andere Klant. Het principe ‘first-to-book’ geldt zoals discretionair beoordeeld door Mohícan op basis van het logboek.

Artikel 4: uitvoering van de diensten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van bevestiging door Mohícan van de reservatie door de Klant en/of wanneer de integrale betaling door Mohícan wordt ontvangen.
 2. Mohícan zal een bevestiging van reservatie versturen per e-mail naar het door de Klant aangegeven e-mail adres. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct invullen van alle gegevens.
 3. Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mohícan passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving.
 4. Wanneer de Klant een account creëert, moet hij Mohícan de meest recente en alle gevraagde informatie verschaffen opdat de reservatie optimaal kan worden beheerd. Bij gebreke daaraan houdt F&F zich het recht voor het account te verwijderen en enige reservering als nietig te beschouwen.
 5. De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van het persoonlijk paswoord dat hij gebruikt om toegang te krijgen tot zijn account. De Klant gaat ermee akkoord om zijn paswoord niet bekend te maken aan derden. De Klant moet Mohícan onmiddellijk op de hoogte brengen van een beveiligingsrisico of bij ongeoorloofd gebruik van zijn account.

Artikel 5: annulering klant

 1. Principe: De Klant kan een reservatie niet annuleren, noch het aantal deelnemers of gereserveerde plaatsen reduceren, behoudens ingeval van uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Mohícan. Mohícan is ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering niet verplicht enige ontvangen betalingen terug te storten. De Klant zal, indien de betaling bij reservatie niet is gebeurd, enige openstaande betalingen onverwijld uitvoeren. Het Aanbod bestaat uit het voorzien van catering-, accommodatie- en vrijetijdsdiensten in de zin van artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht. De Klant kan dus geen herroepingsrecht uitoefenen behalve bij schriftelijk akkoord van Mohícan en/of volgens de voorwaarden in dit artikel.
 2. Herboeking: Indien een Klant (en deelnemers) voor welke reden dan ook, niettegenstaande het feit dat de oorzaak van deze annulering zich buiten de controle of macht van de klant bevindt of voortvloeit uit overmacht, uitgezonderd de bepalingen onder artikel 5.3, niet geheel of gedeeltelijk kan (kunnen) komen op het gereserveerde tijdstip, dan heeft de Klant de mogelijkheid om, berekend op basis van de datum van ontvangst van de annuleringse-mail of -brief voor de datum van het evenement:
  • tot 14 kalenderdagen voor het gereserveerde tijdstip kosteloos een herboeking te vragen op een andere datum/ander tijdstip waar er beschikbaarheid is;
  • 14 tot 7 kalenderdagen voor het gereserveerde tijdstip een herboeking te vragen op een andere datum/ander tijdstip waar er beschikbaarheid is mits betaling van een administratiekost van 15% van het totale bedrag;
  • 7 tot 3 kalenderdagen voor het gereserveerde tijdstip een herboeking te vragen op een andere datum/ander tijdstip waar er beschikbaarheid is mits betaling van een administratiekost van 50% van het totale bedrag;
  • ten allen tijde, andere personen te sturen ter vervanging met opgave van hun namen.
 3. Annulering ingeval van ziekte of overlijden: Indien een Klant (en deelnemers) niet geheel of gedeeltelijk kan (kunnen) komen op het gereserveerde tijdstip omwille van ziekte of overlijden, dan heeft de Klant naast herboeking conform voormelde bepaling tevens de mogelijkheid om, berekend op basis van de datum van ontvangst van de annulatie e-mail of -brief voor de datum van het evenement:
  • mits voorlegging van een doktersattest of overlijdensbericht tot 14 kalenderdagen voor het gereserveerde tijdstip een annulering en terugbetaling te vragen mits betaling van een administratiekost van 15% van het betaalde bedrag;
  • mits voorlegging van een doktersattest of overlijdensbericht tot 7 kalenderdagen voor het gereserveerde tijdstip een annulering en terugbetaling te vragen mits betaling van een administratiekost van 50% van het betaalde bedrag.
 4. Annulering ingeval van ziekte of overlijden is niet mogelijk indien een Aanbod op maat van de Klant werd uitgewerkt en aanvaard, of in het geval van een private event dat plaatsvindt en waarvoor het Aanbod exclusief werd gereserveerd.
 5. Alle contactname door de Klant in uitvoering van Artikel 5 dient te gebeuren per e-mail naar michiel@mohican.be met vermelding van (i) de naam op wie de reservatie is gebeurd, (ii) het aantal deelnemers, (iii) het specifieke verzoek conform Artikel 5.
 6. Indien enige terugbetaling door Mohícan dient te gebeuren aan de Klant, dan zal die plaatsvinden binnen de vijf (5) werkdagen aan de Klant op de rekening vanwaar de betaling gebeurde.
 7. Het bedrag dat Mohícan terugbetaalt, omvat uitsluitend het bedrag van reservatie (ticketprijs). Enige kosten verbonden met de betaling, het type van betaling of de gebruikte betaalapplicatie worden door Mohícan niet teruggestort aan de Klant.

Artikel 6: annulering Mohícan

 1. Bij onvoorziene omstandigheden of situaties van overmacht (bv. noodweer, rukwinden, storm, onweersdreiging, extreme hitte, droogte, geurhinder, personeelstekort, staking, brand, terroristische dreiging , pandemie/epidemie of andere omstandigheden niet voorzienbaar op tijdstip van het sluiten van de overeenkomst) behoudt Mohícan zich het recht voor de reservaties te annuleren en een nieuw vervangend tijdstip voor te stellen. Annulaties worden uitgevoerd op basis van het ‘first come, first served’ principe.
 2. Mohícan kan de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege opzeggen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst in het geval de contractant de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet naleeft of in geval van grove nalatigheid van de Klant. Hiervan worden enkele voorbeelden gegeven zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd: de niet-uitvoering van de betalingen door de Klant binnen de daarvoor geldende termijnen.
 3. Mohícan houdt zich tevens het recht voor om een reservatie te annuleren en een nieuw vervangend tijdstip voor te stellen indien de bezettingsgraad van een avond te laag (minder dan 10 personen) is.
 4. Gaat de Klant niet akkoord met het vervangend tijdstip, dan heeft de Klant het recht op volledige terugbetaling van de betaalde bedragen, dit onder aftrek van een administratieve kost van 25% van de betaalde bedragen.
 5. Andere schade verbonden aan een dergelijke annulering door Mohícan kunnen door de Klant niet op Mohícan worden verhaald. Enige aansprakelijkheid van Mohícan is beperkt tot de door de Klant betaalde bedragen.
 6. Een eventuele annulering door Mohícan zal gecommuniceerd worden via het e-mail adres dat de Klant heeft opgegeven.

Artikel 7: vroegtijdige stopzetting

 1. Mohícan houdt zich het recht voor om enige diensten ten aanzien van een Klant op te schorten indien zou blijken dat geen of een onvolledige betaling is gebeurd, en dit tot een volledige betaling is geschied.
 2. Mohícan houdt zich het recht voor om ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving enige diensten stop te zetten of deelnemers van de Locatie te verwijderen indien de Klant zich niet gedraagt zoals van een normale, zorgvuldige Klant mag verwacht worden of indien de Klant inbreuken pleegt op enig reglement zoals opgesteld door Mohícan. Hiervan worden enkele voorbeelden gegeven zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd: incidenten die plaatsvinden zoals bv. geluidshinder, intoxicatie door dranken/verdovende middelen, baldadig of verbaal agressief gedrag, onzedig gedrag of herhaaldelijk niet naleven van enig zwemverbod.
 3. Mohícan houdt zich het recht voor om enige schade die zij lijdt door vroegtijdige stopzetting te verhalen op de Klant in kwestie.

Artikel 8: prijs en betaling

 1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten en/of producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van specifieke verzoeken van de Klant zelf, veranderingen in BTW-tarieven, wettelijke bepalingen of andere regelgevingen.
 2. De prijs geldt enkel voor het in het Aanbod vermelde diensten en producten. Wenst de Klant extra diensten of andere producten, gevraagd voor of tijdens het event zelf, dan heeft Mohícan het recht om deze extra kosten in rekening te brengen.
 3. De betaling van de prijs vindt onmiddellijk plaats bij reservatie op de Website. Ingeval van een laattijdige betaling is vanaf de vervaldag zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 9% per jaar, onverminderd het recht van Mohícan om een administratieve boete van 250,00 EUR in rekening te brengen.

Artikel 9: aansprakelijkheid

 1. Mohícan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen op enige parking of ruimten voorzien voor de Klanten die gebruik maken van de diensten van Mohícan.
 2. Daarnaast kan Mohícan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die zou ontstaan ingevolge ongevallen die plaatsvinden van en naar, of op het ponton, evenals op de Locatie waar het event plaatsvindt.
 3. Mohícan is niet aansprakelijk voor enige schade die zijn oorzaak vindt in voedselveiligheid en hygiëne en waarvoor de kok/chef integraal verantwoordelijk is.
 4. Mohícan neemt de geldende COVID-19 maatregelen in acht. Hoe dan ook begeven de Klant en diens deelnemers zich op eigen risico naar en op de Locatie en verbinden zij zich ertoe dat zij zelf ook de nodige maatregelen in acht nemen die gelden om de verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-coronavirus tegen te gaan.
 5. In geen geval kan Mohícan aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals bv. schade voor een gemiste kans, reputatie schade, schade ten gevolge van autodiefstal, schade aan kledij, schade door het verlies van goederen (bv. handtas, gsm, etc.) in het water, etc.
 6. Indien de aansprakelijkheid van Mohícan toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe Mohícan maximaal gehouden is, beperkt zijn tot de door de Klant betaalde bedragen en dit voor alle schadegevallen die zich naar aanleiding van een specifiek event hebben aangediend.
 7. Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van Mohícan.

Artikel 10: diversen

 1. De Klant, of enige deelnemers, die niet kan/kunnen zwemmen, dient/dienen dit vooraf mee te delen bij reservering.
 2. Het is ten allen tijde verboden om te zwemmen op Locatie. Mohícan houdt geen toezicht op enige zwempartijen op Locatie en deze zijn integraal voor risico en rekening van de Klant.
 3. Mohícan voorziet de nodige reddingsvesten. Reddingsvesten zijn verplicht voor alle kinderen onder de twaalf (12) jaar. Op verzoek van de Klant of een deelnemer, kunnen reddingsvesten verkregen worden bij Mohícan.
 4. Mohícan houdt zich het recht om te weigeren om enige alcoholische dranken te serveren indien omstandigheden die keuze rechtvaardigen.
 5. Het toilet bevindt zich op land en de Klant of diens deelnemers dienen zich te melden bij het personeel van Mohícan.
 6. Mohícan behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren indien zij het aantal reservaties overschrijden of indien het maximaal aantal aanwezigen die toelaatbaar zijn zou worden overschreden.
 7. Mohícan behoudt zich het recht voor om de Klant of diens deelnemers te weigeren en te verwijderen wanneer zij door hun gedrag de gezondheid van personeel of andere gasten in gevaar brengen.
 8. Er geldt een algemeen rookverbod op de plaats waar het event plaatsvindt.
 9. Het is ten allen tijde verboden voedsel of andere voorwerpen op de vloer of in het water te werpen.
 10. Indien de Klant specifieke verzoeken heeft op het gebied van voedsel (vegetarisme, intoleranties, allergieën, etc.), kan Mohícan daar uitsluitend rekening mee houden voor zover de Klant Mohícan daaromtrent informeert uiterlijk 48 uur voor het event.
 11. De kok/chef bepaalt in samenspraak met Mohícan het menu.
 12. Het is de Klant niet toegestaan om zijn reservatie over te dragen aan enige derden zonder de voorafgaand schriftelijke toestemming van Mohícan.

Artikel 11: intellectuele eigendomsrechten

 1. Het Aanbod van Mohícan is beschermd middels intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, databankrecht, naburige rechten en octrooien. De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van Mohícan te respecteren.
 2. Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Klant zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mohícan niet toegestaan.
 3. De Klant verstrekt aan Mohícan de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van bijdragen (zoals maar niet beperkt tot foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens het event) via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de (intellectuele) rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt Mohícan geen enkele verantwoordelijkheid terzake. De Klant vrijwaart Mohícan tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen die de Klant zelf heeft geleverd.

Artikel 12: privacy

 1. De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de reservatie is onderworpen aan het privacy – en cookiebeleid van Mohícan.
 2. Mohícan hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant. Mohícan zal de gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante vigerende regelgeving.
 3. Mohícan gebruikt de persoonsgegevens om de werking van de Website en reservatietool mogelijk te maken (zonder gegevens, geen geldige reservering), voor administratieve, operationele- en facturatiedoeleinden. Mohícan kan deze informatie meedelen aan derden wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is.
 4. Mohícan houdt zich tevens het recht om voor om persoonsgegevens te gebruiken om de Klant en deelnemers te voorzien van informatieve nieuwsberichten over het event, veiligheidsinstructies, de werking van Mohícan, aanbiedingen voor nieuwe producten of diensten van Mohícan.
 5. Persoonlijke gegevens kunnen tevens worden overgemaakt aan verbonden ondernemingen of partners van Mohícan voor marketing doeleinden, en dit voorzover deze gevestigd zijn binnen de Europese Unie.
 6. Mohícan heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van persoonsgegevens te vermijden.
 7. De Klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De Klant kan contactnemen door een e-mail te richten aan hello@mohican.be
 8. Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres (geanonimiseerd via ‘Google Analytics IP Anonymizing’), vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de Klant de Website bezoekt, verklaart hij zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Volgende cookies zijn actief:
  • MOHÍCAN
   Nodig voor de werking van de website. Deze cookie bewaart onder andere de gekozen taal, ingestelde locatie, inloggegevens, IP-adres, ingegeven zoekdata, gemaakte reservaties en browserconfiguratie.
  • Google Analytics
   Google Analytics verzamelt anonieme bezoekersstatistieken. Meer informatie op http://www.google.com/policies...
 9. Voor verdere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mohícan, raadpleeg de volledige privacy statement via de link https://www.mohican.be/privacy-cookie-policy.

Artikel 13: website

 1. Het gebruik van de Website gebeurt op uw eigen risico. Mohícan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden in de Website of links naar andere website en eventuele schade die daaruit kan voortvloeien.
 2. Mohícan is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website, dit op voorwaarde dat Mohícan alle redelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen conform de stand der techniek.
 3. Mohícan is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 14: slotbepalingen

 1. Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.
 2. Klanten kunnen klachten omtrent de geleverde diensten of enige andere klacht richten aan Mohícan via het e-mail adres hello@mohican.be. Klanten dienen schriftelijk geformuleerd te worden uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat het event heeft plaatsgevonden en omstandig gemotiveerd te worden.
 3. Op alle overeenkomsten tussen Mohícan en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn exclusief de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.
 4. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is bindend en primeert ingeval de inhoud van een vertaalde versie daarmee niet (geheel) correspondeert of een andere interpretatie mogelijk maakt.
 5. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Abonnez-vous à notre newsletter

Restez en contact avec votre côté sauvage – abonnez-vous à notre newsletter.